Welke werken worden er uitgevoerd in mijn straat?
MIROM breidt zijn warmtenet uit doorheen het centrum van Roeselare. Daarvoor voeren we werken uit om de warmtenetleidingen te plaatsen en aan te sluiten.

Welke leidingen worden er gelegd?
De warmtenetleidingen worden gelegd in een open sleuf en bestaan uit een buitenmantel van 40 cm en een binnenmantel van 27 cm. De bovenste leiding ligt op ongeveer 80 cm van het bodemoppervlak. De leidingen zijn vervaardigd uit staal-PUR-PE.

Hoe warm is het water in de buizen?
Het warme water dat van MIROM vertrekt richting woonentiteiten en grote stookplaatsen is 110 graden. Het afgekoelde water dat terugkeert naar MIROM is 60 graden.

Welke zijn de voordelen van het warmtenet?
Het warmtenet zorgt jaarlijks voor forse vermindering van de CO2-uitstoot en een betere luchtkwaliteit. Zo is de uitbreiding van het warmtenet jaarlijks goed voor een vermindering van 5.800 ton CO2 of het behoud van 45.500 bomen. En ook voor een jaarlijkse besparing van een equivalent van 2,6 miljoen liter stookolie.

Waarom zijn er nu werken aan het warmtenet?
Het grote doel is om via groene energie in Roeselare de luchtkwaliteit te verbeteren en de CO2-uitstoot fors te reduceren. Het warmtenet wil daartoe zijn steentje bijdragen. En daarvoor breidt het warmtenet uit en is de aanleg van nieuwe leidingen noodzakelijk.

Wanneer beginnen de werken en wanneer eindigen de werken?
Voor een overzicht van de werken klik hier

Welke meerwaarde hebben die werken voor ons?
Elke Roeselarenaar geniet mee van het warmtenet. Ook zij die niet aangesloten zijn op de stadsverwarming. Het warmtenet zorgt ervoor dat de luchtkwaliteit aanzienlijk beter wordt en dat er veel minder CO2 wordt uitgestoten. En iedereen die bijvoorbeeld verblijft in AZ Delta en woonzorgcentra zoals Vincenthove en De Waterdam, in het Spillebad zwemt of les volgt op school kan gebruik maken van de stadsverwarming.

Moeten we betalen voor de warmtenetwerken in onze straat of buurt?
Voor de warmtenetwerken hoeven de bewoners niets te betalen.

Waar moeten we tijdens de werken parkeren?
Door de warmtenetwerken zullen bepaalde straten voor een bepaalde periode met de wagen en soms met andere vervoersmiddelen (motorfiets, fiets, ...) niet of deels bereikbaar zijn. Tijdens die werkzaamheden zal er ook parkeerhinder zijn. Zoek daarom tijdig een parkeerplaats dicht in de buurt. 

Hoe geraken we uit en in ons huis?
Tijdens de werkzaamheden blijft elke woning te voet bereikbaar. Met de de fiets, motorfiets of auto zal dat niet altijd het geval zijn. Wie een verhuis, werken of een levering heeft gepland, kan vooraf contact opnemen met de communicatiedienst van MIROM. Als dat tijdig gebeurt, dan kunnen wij de aannemer of de werfleider daarvan op de hoogte brengen. Wie dringend zijn huis moet verlaten (bijvoorbeeld met de ziekenwagen) kan meteen contact opnemen met de werfleider, zodat hij dan zorgt dat er snel even beperkt doorgaand verkeer mogelijk is.

Zullen we achteraf nog even veel parkeerplaatsen hebben in onze straat?
Het aantal parkeerplaatsen van vóór de werken blijft behouden na de werken.

Geraak ik tijdens de werken op de oprit van mijn huis?
Elke woning blijft tijdens de werken te voet bereikbaar. Wie in een werf- en werkzone woont zal gedurende de werken met zijn/haar wagen niet kunnen rijden tot aan zijn/haar oprit. Overdag en 's avond is de werk- en werfzone helemaal of gedeeltelijk afgesloten. Om de werken niet te verhinderen en voor de veiligheid van de bewoners. Dan zal de wagen moeten worden geparkeerd in de buurt.

Zal ik nog kunnen telefoneren en op internet kunnen?
Het telefoon- en internetverkeer wordt in principe niet verstoord tijdens de werken. Tenzij de aannemer of werfleider vooraf meldt dat er tijdelijk geen verbinding mogelijk is.

Blijft onze handelszaak bereikbaar voor onze klanten?
Tijdens de werken blijft in de werkzone elke handelaar bereikbaar. Te voet altijd. Met de fiets soms. Met de wagen deels of niet.

Wat als we dringend de dokter en hulpdiensten nodig hebben?
Wie dringend zijn huis moet verlaten (om naar het ziekenhuis te gaan) of de dokter of hulpdiensten nodig heeft, kan ter plaatse meteen contact opnemen met de werfleider. Hij zorgt dan snel voor de nodige doorgang.

Ik heb een verhuis gepland tijdens de werken?
Meld ons dat zo snel mogelijk (051 26 03 53 of warmtenet [at] mirom [dot] be). Dan nemen wij meteen contact op met de aannemer zodat we samen voor een oplossing kunnen zorgen.

Nuttige info voor particulieren

Verhuis of werken aan de woning
Je wil verhuizen of werken laten uitvoeren aan je woning. Is er inname en/of gebruik van openbaar domein? Is er een vergunning nodig?
Voor meer info zie website stad Roeselare. Of neem contact op met de afdeling Openbaar Domein van stad Roeselare: 051 26 21 99 of od [at] roeselare [dot] be.

Nuttige info voor handelaars

Inkomenscompensatievergoeding
Sinds januari 2007 is er een systeem van inkomenscompensatievergoedingen van kracht voor zelfstandigen die slachtoffer zijn van hinder door openbare werken. Vanaf 1 januari 2009 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. In dien de onderneming minimaal 7 dagen moet sluiten en als aan een aantal modaliteiten is voldaan, voorziet de wet een vergoeding van 70 euro per kalenderdag en dit vanaf de achtste sluitingsdag. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Aanvraagformulieren en meer informatie vindt u op onderstaande website.

Het Participatiefonds
De Lignestraat 1, 1000 Brussel

tel. 02 / 210 87 91

vergoedingen [at] fonds [dot] org
www.openbarewerken-zelfstandigen.be

Waarborg voor lening
Ook wanneer u beroep moet doen op een overbruggingskrediet voor het financieren van bedrijfskapitaal, maar geen lening krijgt omdat u onvoldoende zekerheden kunt bieden, is er een goed alternatief. Vraag uw bank om een beroep te doen op de Waarborgregeling van PMV-KMO. Met deze Waarborgregeling stelt de Vlaamse overheid zich borg voor een deel van het krediet dat u nodig hebt. In Brussel geldt een gelijkaardige regeling van het Bussels Waarborgfonds.

Rentetoelage
Handelaars in het Vlaamse Gewest die minimaal gedurende 1 maand te kampen hebben met een verstoorde bereikbaarheid door openbare werken, komen in aanmerking voor de toekenning van een rentetoelage. Deze rentetoelage kan een oplossing bieden voor tijdelijk cashflowproblemen door een dalende omzet. De rentetoelage geldt voor kredieten aangegaan bij een erkende kredietinstelling. De rentetoelage bedraagt maximaal 80% van de totale rentekosten en jaarlijks 8% van het geleende bedrag. Ze kan voor een periode van maximaal vijf jaar worden toegekend. Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een gelijkaardig systeem van rentetoelage van toepassing. Ondernemingen kunnen de intresten op het geleende kapitaal terugkrijgen, met een maximum van 4.000€.

Uitverkoop
Als uw 'handelsactiviteit door overmacht aanzienlijk wordt gehinderd', mag u volgens de handelspraktijkwet uw voorraad uitverkopen. Let op: dat mag enkel als uw commerciële activiteiten worden geschaad. Sluiten de werken bijvoorbeeld de toegang tot uw winkel gedeeltelijk af, dan mag u uitverkoop houden. U moet hiervan de Federale overheidsdienst Economie verwittigen per aangetekende brief. Deze brief moet onder meer volgende gegevens bevatten: het motief om over te gaan tot uitverkoop, de begindatum van de uitverkoop, het ondernemingsnummer en het adres van de uitverkoop. Bovendien moet u het ingeroepen motief bewijzen. Dat kan met een attest van de gemeente of politie waarin wordt bevestigd dat er effectief openbare werken worden uitgevoerd.

Vrijstelling van sociale bijdragen
Elke zelfstandige in hoofdberoep kan in een moeilijke situatie vrijstelling vragen van sociale zekerheidsbijdragen. U vraagt dit aan per aangetekend schrijven bij uw sociaal verzekeringsfonds. Het fonds bezorgt u een formulier waarin u uw financiële toestand toelicht en de nodige bewijsstukken voegt. Nadien beoordeelt een commissie bij de Federale Overheidsdienst Economie uw aanvraag. U kunt tot vier kwartalen vrijstelling krijgen. Na vrijstelling behoudt u alle sociale rechten, behalve het recht op pensioen voor de vrijgestelde kwartalen. De commissie kan ook alle kwartalen vrijstellen tot en met de datum van haar beslissing. Als een aanvraag tot vrijstelling niet wenselijk is omdat u bijvoorbeeld uw pensioenrechten niet wilt verliezen, dan kunt u ook een afbetalingsakkoord sluiten met uw sociaal verzekeringsfonds. Is het afbetalingsakkoord uitgevoerd, dan kunt u een aanvraag tot kwijtschelding van de verhogingen indienen. Een afbetalingsplan kan per gewone brief aangevraagd worden.

Tijdelijke werkloosheid
Als er om economische redenen onvoldoende of geen werk is voor uw werknemers (bijvoorbeeld door een tijdelijk onbereikbaarheid van uw zaak) kunt u, mits het naleven van bepaalde formaliteiten, een regeling van tijdelijke werkloosheid invoeren. Uw werknemers blijven dan verder in dienst, maar hun arbeidsovereenkomst wordt tijdelijk (volledig of gedeeltelijk) geschorst. Zo vermijdt u dat u een aantal van hen moet ontslaan. Vroeger was deze maatregel enkel voor arbeiders, maar vandaag geldt hij ook voor bedienden. U moet dan wel kunnen aantonen dat u door overmacht niet kunt tewerkstellen. Omdat er voor bepaalde sectoren specifieke regelingen bestaan die afwijken van de algemene wettelijke regeling, contacteert u best uw sociaal secretariaat of de RVA vooraleer u een systeem van tijdelijk werkloosheid aanvraagt.

Belasting en BTW
Openbare werken kunnen een reden zijn om uitstel van betaling van directe belastingen en vrijstelling van nalatigheidintresten te bekomen. Richt hiervoor een verzoekschrift aan de bevoegde ontvanger der directe belastingen. Ook voor BTW geldt een gelijkaardige bepaling. Om hiervoor in aanmerking te komen, richt u een gelijkaardig schrijven aan de gewestelijke directeur van de belastingen over toegevoegde waarde, registratie en domeinen. U kunt ook een terugbetaling van voorafbetaling vragen. De aanvragen moeten schriftelijk gericht worden aan de Dienst Voorafbetalingen, Financiëntoren, Kruidtuinlaan 50, bus 33, te 1010 Brussel. Voeg een verklaring op eer toe waarin u bevestigt schade te hebben gelden. Die verklaring moet meeondertekend zijn door een ontvanger, een erkend boekhouder of een accountant.