Algemeen
 
Mirom Roeselare is een afvalintercommunale die instaat voor de preventie, inzameling en de eindverwerking van het huishoudelijk afval dat geproduceerd wordt in 12 steden en gemeenten: Hooglede, Houthulst, Koekelare, Langemark-Poelkapelle, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, Staden, Torhout, Wingene, Zonnebeke. 
 
Tijdens uw contact met Mirom Roeselare kan het voorkomen dat u persoonlijke informatie met ons deelt, zodat wij u kunnen identificeren als individu. Dit zijn uw persoonsgegevens. Mirom Roeselare vindt uw privacy uitermate belangrijk. 
 
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze diensten aan te bieden. 
 
De verwerking van persoonsgegevens
 
Mirom Roeselare verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van onder meer gebruikers van onze diensten of mensen die contact opnemen met de intercommunale. 
 
Deze persoonsgegevens omvatten onder meer (afhankelijk van de doelstelling en de bijhorende nood aan gegevens): directe identificatiegegevens (zoals naam, voornaam), contactgegevens (zoals adres, e-mailadres, telefoonnummer), rijksregisternummer, persoonlijke eigenschappen (zoals geboortedatum, burgerlijke staat, gezinssamenstelling), informatie betreffende levensstijl (zoals verbruiksgegevens), locatiegegevens, elektronische identificatiegegevens (zoals cookies), gegevens over de technische aansluiting (zoals klantnummer, containernummer, badgenummer), financiële informatie en camerabeelden op de locaties van Mirom Roeselare, alsook op de meeste van haar afvalophalingsvoertuigen. 
 
De persoonsgegevens worden steeds verwerkt met inachtneming van de principes van de privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zo lang als nodig met betrekking tot het realiseren van de doeleinden van de verwerking.  De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen (policies, toegangscontrole, fysieke beveiliging, …), deze worden opgelijst door onze functionaris gegevensbescherming. U kan hierover meer informatie vragen door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens;  
 
De toegang en identificatie van de burgers gebeurt op basis van machtigingen die worden verleend onder meer voor duurzaam verwerking van afvalstoffen
(https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/nl/rr/algemene-machtig...) meer informatie over deze machtigingen kan u ook bekomen bij de functionaris gegevensbescherming. 
 
Mirom Roeselare verwerkt uw persoonsgegevens, onder andere voor de volgende doelen:
 
• Afvalverwerkingsdoeleinden zoals; 
o Toegang & beheer recyclageparken; 
o Beheer DIFTAR-containers aan huis;
o Organisatie afvalinzameling aan huis; 
o Beheer ondergrondse afvalcontainers; 
• Diensten voor klanten van het warmtenet;
• Communicatiedoeleinden zoals; 
o Klachtenbehandeling; 
o Organisatie wedstrijden, evenementen, opendeurdagen …; 
o Versturen van nieuwsbrieven; 
o Behandeling aanvragen technische dienstverlening (bv. herstellingen ...); 
o Behandeling diverse (aan)vragen (bv. grofvuilinzameling ...); 
• Boekhoudings- en administratieve doeleinden zoals; 
o Facturatie DIFTAR; 
o Inning vaste afvalbijdrage; 
o Debiteurenopvolging. 
• Diverse doeleinden zoals; 
 
o Organisatie projecten in kader van afvalverwerking; 
o Het optimaliseren van het afvalbeleid; 
o Het verbeteren van de efficiëntie van de inzameling van afvalstoffen voor kostenbeheersing (zoals routeoptimalisatie); 
o Voorkomen van afvaltoerisme en afvalstortingen door bedrijven bij voorzieningen voor huishoudens; 
o Beheer van en controle op het gebruik van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen, waaronder ook beveiliging en handhaving.
 
 
De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt steeds in het kader van onze dienstverlening, voornamelijk gebaseerd op uw toestemming, overeenkomst, om wettelijke verplichtingen na te komen of wanneer het gerechtvaardigd belang van de onderneming dit vereist – in dit geval zal het doel van de verwerking zal zich duidelijk maken door de handeling op zich; 
 
Mirom Roeselare zal de persoonsgegevens verstrekken aan verwerkers, overheidsinstanties of gelieerde vennootschappen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, het algemeen belang of wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist en dit verenigbaar is met het doel van de verwerking en dit op een proportionele wijze gebeurt. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens, bij een doorgifte naar derde landen worden de voorziene waarborgen uit de geldende regelgeving overeengekomen met deze partner.  Op de website kan het voorkomen dat data automatisch wordt verzameld via cookies. De werking van deze cookies wordt uiteengezet in de cookiepolicy op de website. 
 
Uw privacy tijdens publieke evenementen
 
Tijdens evenementen is het gebruikelijk dat er sfeerbeeld- of video-opnames gemaakt worden van de aanwezigen. Door uw deelname aan een publiek evenement dat wordt georganiseerd door Mirom Roeselare, aanvaardt u de mogelijkheid dat foto’s en ander audiovisueel materiaal van het event worden gemaakt waarop u zichtbaar bent. U aanvaardt dat deze beelden kunnen worden gebruikt voor promotie op de Mirom Roeselare-website of via social media.
 
Wenst u niet op een foto/video te staan, dan staat het u vrij om tijdens het event de fotograaf of cameraman daarvan op de hoogte te brengen. Hij/zij zal daar dan ook rekening mee houden. Indien Mirom Roeselare een foto of video-opname met uw afbeelding publiceert en u heeft hier bezwaar tegen, dan kan u steeds contact opnemen met ons via dpo [at] mirom.be en ons laten weten welke foto u liever niet langer ziet verschijnen. Wij zullen dan de nodige stappen ondernemen om de foto te verwijderen.
 
Bewakingscamera’s
 
Mirom Roeselare respecteert de specifieke regels die voor camera’s gelden. Zo zijn er bewakingscamera’s die erop gericht zijn de veiligheid van de locaties van de organisatie te verhogen. Daarnaast respecteert Mirom Roeselare in elk geval de richtlijnen van de overheidsdienst IBZ Veiligheid & preventie ‘besafe’(www.besafe.be). 
 
Daarnaast kan er onder meer op sluikstortgevoelige plaatsen een camera worden geplaatst met als doel onder meer misbruik en sluikstorten tegen te gaan (bijvoorbeeld kunnen camera’s naast een glascontainer worden geplaatst). Op basis van deze beelden kunnen er juridische gevolgen en boetes worden toebedeeld. Panelen in de buurt wijzen erop dat camerabewaking mogelijk is.  De camerabeelden worden bijgehouden conform de geldende wetgeving. 
 
In sommige gevallen kan dat langer zijn om onder meer volgende redenen:
 
• Als de opgenomen beelden nuttig zijn voor de bewijsvoering van handelingen om een (mogelijk) overtreding, misdrijf of overlast aan te tonen, 
• Om schade te bewijzen of om een dader, een ordeverstoorder, een getuige of een slachtoffer te identificeren,
• Als iemand zijn recht op inzage heeft uitgeoefend, lang genoeg om de vraag te kunnen beantwoorden.
Hebt u vragen over camerabeelden? Dan kun u terecht op het e-mailadres dpo [at] miromroeselare.be
 
 
Rechten van de betrokkene
 
Wil u uw gegevens raadplegen, wijzigen, overdragen, corrigeren, beperken of verwijderen dan kan u hiervoor kosteloos een e-mail sturen, mits bewijs van uw identiteit, naar het e-mailadres dpo [at] mirom.be . Via deze weg en op dezelfde wijze kan u ook bezwaar indienen tegen de verwerking van persoonsgegevens of wanneer u de communicatie wenst te beëindigen.  De gegevens worden aangepast of verwijderd in de mate van het mogelijke en naargelang de technische mogelijkheden het toelaten. Uw aanvraag zal zo snel mogelijk worden behandeld en binnen de voorgeschreven termijnen. Er zal zoveel als mogelijk aan uw vraag worden voldaan, behalve als dit door het belang van de onderneming of een wettelijke verplichting niet mogelijk blijkt te zijn. Wanneer er sprake is van een data-incident waardoor uw rechten en uw bescherming van persoonsgegevens dreigen te worden geschonden en er dus een hoog risico is, zal de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte worden gesteld en u als betrokkene worden geïnformeerd conform de Verordening.   
 
Mirom Roeselare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via dpo [at] mirom.be.
 
 
Aangaande minderjarigen
 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dpo [at] mirom.be, dan zullen wij deze informatie verwijderen
 
 
Correctheid van uw gegevens
 
U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van de Mirom Roeselare.
 
 
Informatie op de website en aansprakelijkheid
 
Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe volgende gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Mirom Roeselare bezit het exclusieve copyright  en de intellectuele rechten van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mirom Roeselare. 
 
Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.
 
De informatie over onze diensten die u op deze website aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als bindende voorschriften worden beschouwd.
Mirom Roeselare aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is. Als u verdere informatie wilt aangaande bepaalde zaken, dient u contact op te nemen met Mirom Roeselare. Mirom Roeselare is niet verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze site te bereiken zouden zijn. 
 
Gekoppelde websites
 
We kunnen koppelingen opnemen naar websites en services van derden die niet door ons worden beheerd en waarop deze Privacyverklaring niet van toepassing is. We raden u aan de privacyverklaringen te lezen wanneer u dergelijke websites (en alle websites) bezoekt.
 
 
Algemene bepaling
 
 
Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie op de website. 
 
De verwerking van de persoonsgegevens binnen Mirom Roeselare is onderworpen aan het Belgisch recht. 
 
De Belgische autoriteiten en haar rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan of aangaande de verwerking van persoonsgegevens. Voor de verwerking van persoonsgegevens is dit de ‘Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit’. 
 
 
Mirom Roeselare
Opdrachthoudende vereniging (Vlaams Gewest)
Oostnieuwkersesteenweg 121 
8800 Roeselare
info [at] mirom.be
 
DPO: Advocaat Debruyne BVBA
dpo [at] mirom.be